کار نیکو از پرکردن است یعنی چه؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید