برچسب: درباره مضرات جوش شیرین

مضرات جوش شیرین

مضرات جوش شیرین سود(باقیمانده از تجزیه جوش شیرین)در مقابل حرارت با ثبات است و در محصول باقی وغذا را قلیایی و نا مطلوب می کند . از طرفی به کار بردن جوش شیرین روی...