برچسب: مقدار و نحوه مصرف قرص رهاکین

قرص رهاکین 200 چیست؟

موارد مصرف و آثار درمانی: درمان صرع پارشیال یا جنرالیزه، ابسنس، صرع میوکلونیک، تونیک کلونیک، آتونیک، میکس، انواع ساده و کمپلکس، صرع فوکال و جنرالیزه، نوع اولیه و ثانویه صرع جنرالیزه، اپیزود مانیک، بعضی...